Dormition Orthodox Church

736 Sheppard Ave.

Norfolk, VA 23518